top of page

El blog jurídic de la Conca per la Conca

Tots els tràmits de divorci o separació. AQUÍ.

A continuació tractarem sobre els passos bàsics que cal donar perquè aquest procés de ruptura es faci amb totes les garanties legals.

En primer lloc i el més importart, perquè es el que condicionarà el procés, és saber si hi ha possibilitat d'acord amb la parella o cònjuge, o si per contra no n'hi ha. Has de saber que es molt més ràpid, fàcil i econòmic mentre hi hagi acord que no pas de manera contraria, per tant, convé destinar esforç per mirar d'arribar a un acord.

En cas de mutu acord. Tràmits

El més recomanable es seguir per aquesta via, per ser el més senzill i rapid, a més, al ser de caràcter amistós permet compartir advocat i reduir els costos. En cas d'aconseguir un acord l'advocat redactarà un conveni regulador pel qual es regirà el divorci, que estarà basat en l'acord que han assolit els cònjuges que com a mínim hi ha de figurar les decisions en materia de:

  • pensió d'aliments

  • pensió compensatoria

  • custodia i règim de visites dels fills en comú

  • utilització de l'habitatge familiar

Quan es de mutu acord el procediment a seguir pot ser de dues maneres:

  • Per via notarial, si no teniu fills menors d'edat emancipats, es pot acudir directament a un notari per tramitar i signar el divorci, sense cap mena de trucs. L'advocat presentarà el conveni regulador amb els acords a la notaria i s'acompanyarà a l'escriptura de divorci com a document adjunt.

  • Per via judicial no suposa una tramitació complexa ni especialment costosa. De fet, només cal presentar una demanda de divorci acompanyada del conveni regulador i la ratificació del jutjat corresponent. Després, el jutge revisarà el conveni per verificar que no conté mesures perjudicials per als fills ni danya particularment a un dels cònjuges.

En cas de que no hi hagi mutu acord.

Per aquesta via serà un Jutjat qui decideixi les qüestions. No és la més recomable precissament perquè serà el jutjat qui prengui les decisions i aquestes poden no ser les que a nosaltres ens interessen. De tal manera podrà ser qualsevol dels dos cònjuges qui pot interposar demanda contra l'altre en la qual es demanarà la fixació de les mesures que creguin convenients, amb els motius i documents en què base les seves al·legacions.


Aquest procés es molt més complicat, més costós, més llarg i més conflictiu per a les parts que el mutu acord.

Un cop presentada la demanda, la mateixa serà notificada a l'altre cònjuge, al qual se li atorgarà un termini de temps per respondre i sol·licitar igualment les seves mesures.

Si es continua sense arribar a un acord, no hi haurà més solució que celebrar un judici en el qual les parts posaran de manifest les seves pretensions i els seus motius, resolent el jutge per mitjà de Sentència que es pot recórrer i per tant allarga encara més el procediment.

65 views
Publicaci%C3%83%C2%B3n_de_Instagram_de_B

Es el teu cas?

¡Gràcies pel teu missatge!

Pregunta'ns el que vulguis!

  • Facebook icono social
  • Instagram
Prgunta
bottom of page