top of page

El blog jurídic de la Conca per la Conca

Impostos&Herència, què paguem?

Quan ens trobem en una situació en què hem de gestionar una herència ens plantegem el tema dels impostos. Quan costarà o què s'ha de pagar es una de les principals qüestions. Aquí t'ho expliquem.

Per poder rebre l'herència s'hauran de pagar els següents impostos:

1. ISD

L'Impost de successions i donacions (ISD): Es un impost força questionat els darrers anys i que sovint ha servit com a promesa politica dels nombrosos partits politics. Això es deu al fet que és un impost estatal però gestionat per les Comunitats Autònomes. En altres paraules significa que cada Comunitat fa el que vol amb l'impost fins al punt que practicament, com es el cas d'Andalusia el poden arribar a suprimir del tot, de tal manera que, per exemple, no es paga el mateix per una herència a Catalunya que l'Aragó o Madrid. L'impost grava els increments patrimonials obtinguts per les persones físiques a títol gratuït i mortis causa i s'ha de pagar els 6 primers mesos després de la defunció.


Ja t'avancem, que l'ISD es liquida (es paga) a la comunitat autònoma on tenia la seva residència habitual el causant, és a dir, aquella en la qual el difunt va viure un major nombre de dies durant els cinc anys immediatament anteriors a la defunció. Això es tradueix en el fet que per molt que visquis a Galícia si els últims cinc anys el difunt va viure a Catalunya tocarà pagar a Catalunya, es paga on vivia el causant.

Com puc calcular l'import?

Es força complex però ho explicarem molt per sobre per què te'n puguis fer una idea. Un primer càlcul seria (la base imposable), la suma del valor real dels béns i drets que s'hereten i que se l'hi han de restar:

  • els deutes, incloses les tributàries, que estiguin en un determinat estat

  • les despeses de testamentària que adquireixin un caràcter litigiós

  • i les despeses d'última malaltia (hospital), enterrament i funeral

Un cop tenim la base imposable s'han de restar les reduccions estatals i les de la Comunitat Autònoma (base liquidable). Aquí és el que comentàvem abans, com que cada Comunitat té les seves pròpies reduccions fa que hi hagin notables diferències a l'hora de pagar en funció de la comunitat que toqui fer efectiva l'impost. No obstant seguim.

L'Estat diferencia a l'hora de pagar en diferents grups, en aquest sentit, de forma general, t'interessa saber que.

  1. La vídua, els fills, el cònjuge, la parella de fet o ascendents: poden arribar a estar exempts fins als primers 100.000 euros. Quan se sobrepassi dels 100.000 euros hi ha una bonificació del 99% per la vídua i del 97 % en el cas dels fills.

  2. Diferent és el cas dels germans, nebots, oncles i sogres: la llei diu que estan exempts els primers 8.000 euros

  3. Els cosins i estranys: no s'aplica cap exempció.

Un cop arribats en aquest punt, a Catalunya s'apliquen nombroses reduccions com per exemple: en el cas de l'habitatge habitual, per discapacitat, persones grans, assegurances, finques rústiques, etc.


2. Plusvàlua

A més, també s'ha de pagar Plusvàlua Municipal: Què és? Doncs és un impost que s'aplica quan es ven, dóna o hereta un habitatge, i és competència de l'ajuntament. Grava la revalorització del bé des del moment de la compra fins a la seva venda, donació o herència i la seva base imposable es calcula en funció del valor cadastral del bé i del temps transcorregut en poder de la part venedora o del donant o mort, en el cas de donacions i herències.

EN RESUM

En primer lloc a no ser que es tracti d'una herència multimilionària actualment a Catalunya heretar de pares a fills o entre cònjuges la quantitat a pagar és pràcticament zero. No obstant la cosa canvia en el cas de germans, oncles o nebots. Des del moment en què l'herència superi els 8.000 euros no s'aplica cap reducció i els tipus impositius són força alts. Això comporta un risc molt important per aquell qui ha d'heretar i no estigui exempt donat que si posem d'exemple que un oncle ha d'heretar una quantitat aproximada de 300.00 euros, hauria de pagar uns 55.000 euros aproximadament, i en la gran majoria dels casos, almenys els que vivim al planeta terra, no disposem de 55.000 euros en diners líquids per pagar l'impost, per tant, podria suposar que haguéssim d'hipotecar o vendre en un període no superior a sis mesos una finca o habitatge per poder fer efectiu el pagament. A més s'ha de tenir en compte que els contribuents que heretin un immoble també hauran de passar per la caixa del municipi per a pagar l'impost de plusvàlua.

Per més detalls sobre la tributació de l'ISD et deixem aquest enllaç amb una Guia de l'impost sobre successions i donacions de la Generalitat o pots contactar-nos al 977 86 25 02.
210 views
Publicaci%C3%83%C2%B3n_de_Instagram_de_B

Es el teu cas?

¡Gràcies pel teu missatge!

Pregunta'ns el que vulguis!

  • Facebook icono social
  • Instagram
Prgunta
bottom of page