top of page

El blog jurídic de la Conca per la Conca

Guia per Tramitar una Herència

És possible que no sigui gaire conegut per la majoria de la població, però si per aquells que, per desgràcia, hagin hagut de passar per un procediment successori a causa de la mort d'un familiar, no obstant, intentarem fer una explicació senzilla per entendre que es el que cal fer per acceptar una herència.

1. Tràmits previs

El primer que hauràs de fer es reunir alguns documents oficials que necessitaràs en varies etapes fins al cobrament de l'herència. Aquests documents són:

  • El Certificat de Defunció : el podràs aconseguir al Registre Civil del lloc de residencia del causant per a sol·licitar-lo.

  • El Certificat d'Actes d'Última Voluntat: Aquest document només el podràs sol·licitar al Ministerio de Justicia o enviant una carta al Registre General de Últimes Voluntats, una vegada que transcorrin 15 dies hàbils de la defunció. Aquest document es força important donat que amb ell podràs saber si hi ha testament o no.

  • El Certificats de Contractes d'Assegurança de Cobertura de Defunció: aquest document es sol·licita per comprovar si el causant tenia alguna pòlissa contractada que pugui donar lloc a alguna indemnització.

  • Altres, com per exemple: Certificats de saldos bancaris, Escriptures de propietat, Rebuts de Contribucions, Despeses d'enterrament i funeral, Documentació relativa a vehicles dels que en fos titular....

És important recordar en aquest punt que el termini per a acceptar l'herència i liquidar els impostos corresponents és de 6 mesos des de la data de la defunció del causant, no obstant, la llei preveu una pròrroga de 6 mesos més.
2. Acceptació d'herència

Arribats en aquest punt hem de diferenciar en funció de si el causant havia fet testament o no:

  • Hi ha testament: Si el mort ha atorgant testament, haurem de dirigir-nos a la notaria on s'ha fet l'últim testament i sol·licitar una copia. Aquesta informació apareix detallada en el certificat de defunció. En cas d'haver-ne atorgat varis, únicament tindrà validesa l'últim i els altres estaran automàticament revocats després de l'atorgament dels successius. El preu de la còpia autoritzada del testament depèn de l'any d'atorgament i del nombre de folis. No sol sobrepassar els 20 euros. Una vegada tenim el testament, es pot continuar amb l'acceptació de l'herència pels hereus designats pel causant. Aquest tràmit ha de fer-se davant Notari, on haurà de lliurar-se al Notari tota la documentació anteriorment ressenyada.

  • No hi ha testament: En aquest cas s'obre el que s'anomena la " Successió Intestada" en el que s'ha de fer una declaració d'hereus ab intestat, que no es més que un document per determinar els hereus quan no s'ha fet testament. Aquesta també s'ha de fer davant de notari i un cop s'ha atorgat l'escriptura ja es pot tramitar l'acceptació de l'herència on s'haurà d'aportar tota la documentació que hem comentat anteriorment.

3. Impostos.

El següent i últim pas, una vegada s'ha acceptat l'herència, es el de liquidar els Impostos, aquests són l'Impost de Successions i Donació i, per al cas que el causant fos titular de béns immobles, la Plusvàlua Municipal.

El termini per a liquidar l'impost, com hem dit abans, és de 6 mesos des de la data de la defunció del causant.

228 views
Publicaci%C3%83%C2%B3n_de_Instagram_de_B

Es el teu cas?

¡Gràcies pel teu missatge!

Pregunta'ns el que vulguis!

  • Facebook icono social
  • Instagram
Prgunta
bottom of page