top of page

El blog jurídic de la Conca per la Conca

Divorci i separació. Tota la informació.És probable que si estàs llegint això és perquè has pres o estàs a punt de prendre una de les decisions més importants de la teva vida: el divorci. Però un cop presa la decisió, sorgeix la gran pregunta: i ara que?


En primer lloc has de saber que existeixen DOS tipus de divorcis o separacions:

1. El de mutu acord

Aquest es dóna quan els dos membres de la parella estan d'acord en totes les decisions relatives al divorci i es redacta un convenir regulador per establir els aspectes claus de la ruptura com per exemple, la guàrdia i custòdia dels fills, pensió d'aliments, decisions relatives a l'habitatge, repartiment de béns, pensió compensatòria, etc. que posteriorment serà dictat per un jutge en forma de sentència.

NOTA: Aquest procés és SEMPRE el recomanable perquè és més ràpid, fàcil i sobretot, econòmic donat que permet compartir advocat (en lloc de cada un el seu advocat) i reduir el seu cost considerablement.

"Destruir, en comptes de construir, sempre porta a plets innecessaris i en conseqüència, costos."


ATENCIÓ: és summament important establir uns bons acords al conveni regulador, i volem insistir en aquest punt, ja que s'ha de tenir en compte que un divorci o separació no acaba el dia que es dicta sentencia sinó que més aviat tot el contrari (això s'accentua en els casos en què hi ha fills en comú) perquè són aquests acords precisament els que marcaran el futur de la relació amb la teva ex parella i amb els teus fills.


SI NO TENIU FILLS EN COMÚ o SON MAJORS D'EDAT EMANCIPATS, l'advocat pot acudir a un notari i presentarà el conveni regulador a la notaria que s'acompanyarà a l'escriptura de divorci com a document adjunt per tramitar i signar el divorci, sens dubte és el procés més ràpid, senzill i econòmic perquè no cal acudir a cap jutjat.

2. El contenciós

Aquest es produeix quan NO s'arriba a un acord entre els cònjuges o parella. Aquí es complica la cosa. Hauria de ser sempre l'última opció donat que és un procés llarg i costós, a més a més, és un jutge el qui decideix les qüestions relatives a la ruptura, com la guarda i custòdia dels fills, pensió d'aliments, domicili familiar, repartiment de béns, etc., per tant, vol dir que es deixa al criteri d'un jutge (que sempre és el més ajustat a dret possible) les decisions que marcaran la futura relació amb la teva ex parella i amb els teus fills i entra dintre de les possibilitats que alguna d'elles no sigui el que un s'esperava.

No obstant això, t'expliquem el procés que se segueix:

1. Es presentarà una demanda de divorci o separació per un sol dels cònjuges, que estarà representat per un procurador i assistida per un advocat. No es presentarà

conveni regulador. A la demanda s'han de precisar les mesures que s'hagin d'adoptar amb relació a la guarda i custòdia dels fills, el règim de visites per al progenitor que no visqui amb els fills, la pensió d'aliments per als fills i la compensatòria (si un dels cònjuges no percep ingressos i en té dret), la liquidació del règim econòmic del matrimoni, i l'ús de l'habitatge, entre altres qüestions.

2. Després es donarà trasllat de la demanda a l'altre cònjuge perquè contesti en el termini de vint dies. Per a contestar a la demanda serà necessari advocat i procurador. En la contestació es manifestarà la conformitat o no amb el sol·licitat pel demandant i s'inclouran les mesures que se sol·liciten (guarda i custòdia, règim de visites, pensions a percebre, etc.)

3. Una vegada que s'ha contestat a la demanda de divorci, s'ha de citar les parts a una vista o judici oral en el qual es presentaran les proves oportunes en suport de les mesures sol·licitades. Aquestes mesures seran revisades pel jutge i el fiscal, si hi ha fills menors.

4. Celebrat el judici, el jutge ha de dictar sentència reconeixent, en tot cas, el divorci i acordant les mesures que regiran el mateix.

Si és que encara segueixes llegint després d'aquesta explicació i has arribat fins aquí hauràs pogut comprovar que aquesta opció es complica molt més i és molt més costosa i llarga.

Documentació necessària

Es necessitarà:

• El certificat literal de matrimoni, i si hi ha fills, el certificat de naixement dels fills.

• Tota aquella documentació necessària per acreditar les mesures que es sol·liciten i són necessàries per a la liquidació del règim econòmic del matrimoni(certificats bancaris de comptes corrents, escriptures de la casa (si es va adquirir en comú), documentació relativa a la hipoteca (si n'hi hagués),béns en comú, etc.

• Tota aquella documentació necessària per acreditar les mesures que es sol·liciten i són necessàries per a la liquidació del règim econòmic del matrimoni(certificats bancaris de comptes corrents, escriptures de la casa (si es va adquirir en comú), documentació relativa a la hipoteca (si n'hi hagués),béns en comú, etc.


378 views
Publicaci%C3%83%C2%B3n_de_Instagram_de_B

Es el teu cas?

¡Gràcies pel teu missatge!

Pregunta'ns el que vulguis!

  • Facebook icono social
  • Instagram
Prgunta
bottom of page