top of page

El blog jurídic de la Conca per la Conca

Diferències entre estar casat o parella de fet.

Molt sovint, com a despatx d’advocats, hem rebut la consulta sobre quines són les diferencies entre aquestes dues institucions, de fet, existeixen moltes confusions entre el concepte de matrimoni i parella de fet.

El matrimoni és la unió estable entre dues persones que es comprometen a una vida junts, a ajudar-se, a actuar en interès de la família que formen, a guardar-se fidelitat i compartir les responsabilitats domèstiques i a tenir cura dels fills.

Per altra banda, la parella de fet consisteix en la convivència estable de dues persones, amb una permanència temporal consolidada, amb acreditades actuacions conjuntes i realitzades de forma pública.

Dons bé, des del punt de vista legal, matrimoni i parella de fet no són el mateix, però tenen unes característiques comuns i unes diferències que seguidament desglossarem.


Diferències

Com que cada comunitat ha establert les seves pròpies lleis sobre les parelles de fet, les obligacions o drets podran variar en funció del teu lloc de residència. No obstant, aquí t’explicarem les DIFERENCIES entre matrimoni i parelles de fet a Catalunya:

 • Per casar-se és imprescindible no tenir cap altre vincle amb una altra persona, és a dir, has de ser solter, divorciat o vidu. En canvi, pots constituir una nova parella de fet sense haver-te divorciat de la teva parella anterior.

 • La pensió de viduïtat, en cas de ser parella de fet, per a poder accedir a la pensió de viduïtat caldria demostrar; cinc anys de convivència anteriors a la defunció, dos anys inscrits al registre i a més, dependència econòmica. En canvi, en cas de matrimoni, no fa falta demostrar-la.

 • En la gestió del patrimoni, el règim econòmic està perfectament regulat en el matrimoni i per contra en la parella de fet és inexistent (tot i que es poden regular mitjançant pactes de convivència que puguin adoptar).

 • A qui correspon l’habitatge en cas de separació o divorci? Doncs en el cas del matrimoni, si no hi hagués fills en comú, pot arribar a ser atribuït al cònjuge més necessitat encara que l’altre cònjuge en sigui el titular; per contra, per als casos de parella de fet, l’habitatge seria atribuït, per norma general, al propietari i només per raó de guarda dels fills podria ser atribuït a l’altre membre de la parella.

 • En la declaració de la Renda (IRPF): les parelles de fet NO poden presentar la declaració de la renda conjunta. En canvi, els matrimonis sí.

 • Laboralment, quan un treballadors es casa, gairebé tots els convenis col·lectius contemplen un mínim de quinze dies de vacances retribuïdes als treballadors. No obstant, molt pocs contemplen el mateix dret als treballadors que es constitueixen en parella de fet, encara que ho facin de manera formal inscrivint-se al Registre de Parelles de Fet.

 • Nacionalitat: els matrimonis tenen l’opció de sol·licitar la nacionalitat un cop hagin complert un any de convivència. En canvi per a les parelles de fet aquesta opció no es preveu.

Característiques comuns

El Codi Civil de Catalunya IGUALA els drets i obligacions de les parelles de fet i els matrimonis en:

 • Els fills en comú i en adopció: pel que respecte a drets i obligacions NO hi ha diferencia entre parella estable i matrimoni respecte a la relació dels pares amb els fills comuns.

 • En l’herència i en la successió, la legislació catalana estableix que en cas de defunció, sense testament, l’altre membre de la parella estable té la mateixa posició que si fos cònjuge. Tindrà dret al usdefruit de la seva herència i, en cas de no haver-hi hereus, serà l’hereu directe.

 • En el cas de ruptura, el procés judicial és el mateix per a les parelles de fet que per els matrimonis, tant en quant als tràmits (procediment judicial) com en la forma dels acords (conveni regulador).

 • El Títol de família nombrosa, a Catalunya es reconeix tant a matrimonis com a parelles de fet, a diferència d’altres comunitats autònomes, on les parelles de fet no estan regulades

 • Compensació econòmica per raó de treball en cas de ruptura, a Catalunya, estan equiparades les obligacions mútues entre el membres d’una parella estable i d’un matrimoni. Per exemple, amb les pensions d’aliments entre la parella o la compensació per raó de treball.., si un dels membres de la parella a treballat per a casa substancialment mes que l’altre o a treballat per a l’altre sense retribució o amb una retribució insuficient, s’iguala el dret de la parella de fet al del matrimoni per raó de ruptura, es a dir, te dret a rebre la retribució per compensació econòmica, amb un límit de tres anys.

 • En el reagrupament familiar, si un dels membres de la parella és estranger, la llei d'estrangeria equipara els drets per poder portar a descendents al país.

390 views
Publicaci%C3%83%C2%B3n_de_Instagram_de_B

Es el teu cas?

¡Gràcies pel teu missatge!

Pregunta'ns el que vulguis!

 • Facebook icono social
 • Instagram
Prgunta
bottom of page